מוצר מחיר כמות סה"כ
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00

תקנון פעילות "הופה פולפה"

תקנון פעילות "הופה פולפה"

ברוכים הבאים לפעילות "הופה פולפה" של יכין (הפעילות") מנוהלת על ידי זנלכל.

בע"מ ("החברה"(.

כללי

ההוראות בתקנון זה נכתבו בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, והן חלות על נשים וגברים כאחד.

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות ואת התנאים וההוראות אשר יחולו על ההשתתפות בפעילות.

תקופת הפעילות

2.1    הפעילות תיערך בין ה – 05/07/22 ועד ל 05/08/22- (כולל) ("תקופת הפעילות")

החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל אותה, מכל סיבה שהחברה תמצא לנכון, ולא תישמע או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

כללי הפעילות ואופן ההשתתפות בה

במהלך תקופת הפעילות, החברה תקיים תחרות נושאת פרסים בין הגולשים. כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות ("המשתתף"), יהיה רשאי: להיכנס לעמוד הפעילות בכתובת: https://www.facebook.com/yachin2020 ("עמוד הפעילות"), ולהעלות תמונה בתגובה לפוסט (Post) הייעודי שהועלה לעמוד הפעילות ובה מוצגת הפולפה של יכין (פולפה ליקופן או פולפה 100% טבעית) ("התגובה"), והכל בהתאם להוראות ולהנחיות שיופיעו בעמוד הפעילות ובכפוף לתנאי תקנון זה.

3.2    כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות חייב שיהיה ברשותו חשבון פייסבוק תקף ופעיל ("החשבון"(. אם אין ברשות המשתתף חשבון, באפשרותו לפתוח חשבון שכזה באתר: ,www.facebook.com בכפוף לתנאים ולהוראות אשר מתפרסמים באתר זה. רישום לצורך פתיחת חשבון ושימוש בחשבון זה הם באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועל החברה לא חלה כל אחריות לנזקים כלשהם, אשר עלולים להיגרם למשתתפים בקשר לפתיחה ושימוש בחשבון. המשתתף מסכים ומאשר כי: (א( פעילות זו אינה קשורה ל Facebook Inc. –  ואינה נערכת או נתמכת על ידיה; ו- (ב) המידע שסיפק המשתתף במסגרת רישומו לעמוד הפעילות באמצעות החשבון שלו ניתן לחברה ולא לפייסבוק. בנוסף, כל משתתף מוותר באופן מלא על כל טענה כלפי Facebook Inc.  ו/או החברות הקשורות אליה בכל הנוגע לפעילות.

מובהר כי עמוד הפעילות הינו עמוד פומבי ופתוח למשתמשי פייסבוק ו/או לציבור הרחב.

אין בהעלאת התגובה כדי להוות אישור או מצג מטעם החברה כי התגובה אכן עומדת בכל תנאי תקנון זה. מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים שלא לאשר תגובות של משתמש ו/או להסיר מעמוד הפעילות כל תגובה או תוכן שהועלה, אשר אינו עומד בהוראות תקנון זה ו/או בהוראות הדין, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

לאחר סיום תקופת הפעילות, יבחרו נציגי החברה ("הוועדה") חמש (5) תגובות מכלל התגובות שהועלו על ידי משתתפים במהלך תקופת הפעילות, ואלו יזכו את המשתתפים שהעלו אותן בפרס כמפורט בסעיף 4 להלן ("התגובות הזוכות"). החלטת הוועדה לגבי התגובות הזוכות תתקבל בהתאם לקריטריונים מקצועיים שונים כגון (אך לא בהכרח) יצירתיות, מקוריות, רגש, הומור, וכיו"ב. החלטה כאמור תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה, לרבות על יסוד קריטריונים נוספים, והיא תהיה סופית ומוחלטת ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר לכך.

מובהר בזאת שהחברה לא תהיה אחראית לכל כשל במערכות וברשתות התקשורת, בחומרה ובתוכנה של מי מהמשתתפים.

לאחר סיום תקופת הפעילות ובחירת התגובות הזוכות, החברה עשויה לפרסם את התגובות הזוכות וכן תגובות נוספות שהועלו על ידי המשתתפים, לפי שיקול דעתה, והמשתתפים נותנים בזאת את הסכמתם לכך.

אין כל מגבלה על כמות התגובות שכל משתתף יהיה רשאי להעלות במשך תקופת הפעילות. עם זאת, מובהר כי יוענק פרס אחד לכל משתתף שנבחר כזוכה.

הפרסים והכללים לזכייה בהם

הפרס למשתתף שיבחר במקום הראשון ("הזוכה") יהיה מטבח מעוצב מלא של "מטבחי זיו" הכולל תכנון, בינוי, נגרות והתקנה בבית הזוכה לא כולל הובלה, כלים סניטריים לרבות כיור ושיש, ולא כולל מכשירי חשמל וציוד נלווה שווי המטבח – עד 60,000 ₪
4 משתתפים נוספים שיבחרו יזכו בפרס משני ויקבלו, כל אחד, כרטיס גיפט קארד לרכישת מוצרים ברשת "מחסני חשמל" בשווי 3,000 ש"ח. ניתן להחליף את ההטבה למוצר או מספר מוצרים אחרים בשווי הנקוב, הקופון ניתן למימוש מלא בלבד. יש כפל מבצעים. לא ניתן לממש בסכום הנמוך משווי ההטבה, לא ניתן למימוש באתר האונליין, לא כולל מחלקת סלולר, מחשוב וטכנולוגיה.

הזכאות של כל מועמד לזכות בפרס תיבחן בקפידה בהתאם להוראות הדין החל ובכפוף להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או הדין החל, החברה ו/או מי מטעמה מוסמכת לפסול משתתף ו/או לא להעניק את הפרס לזוכה, באם זכה בדרך של עבירה ו/או מעשה שאינו תואם לדין החל ו/או  לתקנון זה ו/או בדרך שאינה הוגנת ו/ו שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי הפעילות, מכל היבט שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הפרס הינו אישי ואינו ניתן למכירה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף ו/או בפרס אחר על ידי הזוכה, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. הוראות תקנון זה יחולו על כל נעבר של פרס כלשהו, בשינויים המחויבים.

משתתף יהיה רשאי לזכות בפרס אחד במהלך תקופת הפעילות.

5.      אופן קבלת הפרס ותניות נוספות

5.1    החברה תיצור קשר עם כל זוכה באמצעות חשבון הפייסבוק שלו ותודיע לו על זכייתו בפעילות )והודעה כאמור תיחשב לראיה היחידה בדבר הזכייה(.

לאחר שהזוכה קיבל הודעה בדבר זכייתו, הוא יתבקש ליצור קשר עם החברה ו/או מי מטעמה על מנת לתאם את קבלת הפרס.

5.3    במקרה שהזוכה לא יצר קשר עם החברה, והכל לאחר זמן סביר בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ולאחר שניסיונות סבירים מצד החברה ליצור קשר עם הזוכה לא צלחו, וממועד ההכרזה על הזכיה חלפו לפחות 14 ימים, אזי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל את זכייתו של הזוכה ולנהוג בפרס בו זכה הזוכה לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה מצד הזוכה המקורי או כל משתתף אחר בקשר לכך.

לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את הפרס ולהציע במקומו פרס חלופי  על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.

פרטיות

6.1    בעצם מסירת פרטים מתן גישה למידע או כל תוכן אחר של המשתתף או אודותיו ("המידע"), כל משתתף מסכים כי ייעשה שימוש במידע אך ורק לצורך ניהול הפעילות, לרבות לצורך יצירת קשר עם הזוכה ו/או לצורך חלוקת הפרס (לפי העניין). שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והחברה ו/או כל מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו.

מובהר כי לא חלה על אף משתתף שום חובה חוקית למסור את המידע לחברה. עם זאת, ככל שאותו משתתף יבחר שלא למסור לחברה את המידע הנדרש – הוא לא יוכל להשתתף בפעילות, ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף.

מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל ובכפוף לכל דין, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, את המידע של כל משתתף בפעילות, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) לצדדים שלישיים כנדרש לצורך ניהול הפעילות ומימוש הזכייה; (ב) במקרה שהמשתמש הפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויות החברה; (ג) ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן; ו (ד) בכל מקרה שהחברה תסבור כי חשיפת המידע דרושה לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי ו/או כדי להגן על האינטרסים הלגיטימיים של החברה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו/או עמוד הפעילות, לרבות בין השאר: התכנים של עמוד הפעילות, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.

על כל משתתף חל איסור למכור, לשנות, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, או להכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, מכל מידע או תוכן אשר נכללים בעמוד הפעילות ללא אישור מוקדם ובכתב של החברה ו/או של הצדדים שלישיים הרלוונטיים (על פי העניין) ועל כל משתתף להימנע מלהשתמש בעמוד הפעילות בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של הצדדים השלישיים האמורים, ללא הסכמה מוקדמת ובכתב של גורמים אלה.

כל משתתף מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, בלתי מוגבל, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה בזמן, לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתגובות או לפרסמן בעמוד הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת. למשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש בתכנים כאמור, לרבות זכות לקרדיט, תמורה ותמלוגים עבור שימוש כאמור.

כל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי יש בידיו את כל ההסכמות והאישורים הנדרשים לצורך העלאת התגובה לעמוד הפעילות, לרבות הסכמות של צדדים שלישיים, ככל והדבר נדרש, על פי דין.

שונות

8.1    עובדת הזכייה של כל אחד מהזוכים בפעילות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים (לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתרי אינטרנט ובמדיה חברתית), וזאת בכפוף לדין החל.

בהשתתפותו בפעילות, כל משתתף, לרבות הזוכה, מסכים באופן בלתי חוזר לפרסום זה, ללא תמורה ולזמן סביר על פי שיקול דעתה של החברה, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור והוא מוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

החברה ו/או מי שפועל מטעמה אינם יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים לא ישתמשו בתגובה ו/או בכל תוכן אחר שיועלה לעמוד הפעילות, והחברה ו/או מי שפועל מטעמה אינם נושאים בכל אחריות ואין להם כל חבות בגין כל נזק, אובדן, הוצאה וכדומה, אשר ייגרמו למאן דהוא  ו/או אשר עלולים להיגרם למאן דהו כתוצאה מהשימוש בתגובה ו/או בתוכן אחר כאמור על ידי צדדים שלישיים, לרבות בכל מקרה של הפרה כלשהי של זכויות קניין רוחני.

כל משתתף וכל משתמש בעמוד הפעילות מתחייב בזאת כי הוא/היא לא יכלול בתגובה ו/או בעמוד הפעילות כל תוכן לא חוקי ו/או לא מוסרי, או תכנים אשר סותרים את תקנת הציבור או את התקנון של פעילות זו, לרבות, בין השאר, תכנים שהם בגדר לשון הרע, תכנים פוגעניים או תכנים שהם בגדר חומר שנאה, תכנים אשר מפירים זכויות קניין רוחני )לרבות זכויות יוצרים( או כל זכויות של צדדים שלישיים, כל תכנים אשר מפירים את פרטיותו של אדם אחר, כל תוכן אשר מכיל תכנים פורנוגרפיים או תכנים למבוגרים, תכנים שמכילים ניצול מיני של ילדים, פגיעה בבעלי חיים, תכנים אשר תוקפים או מבזים קבוצה על בסיס דת, מוצא אתני, לקות, מגדר, גיל או נטייה מינית, תכנים שהם בגדר הטעייה, תרמית, תועבה, תכנים שהם בגדר טעם רע, או כל תוכן אשר פוגע במוניטין של מותגי החברה ו/או בשם הטוב של החברה ו/או תכנים הכוללים פרסומות סמויות או מסרים סמויים.
החברה תהיה זכאית, על פי שיקול הדעת המוחלט והבלבדי שלה, למנוע מכל משתתף אשר כלל תוכן אסור כמפורט לעיל בעמוד הפעילות מלהשתתף בפעילות ו/או להסיר תוכן אסור כנ"ל מעמוד הפעילות ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה לעניין זה.

כל משתתף מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או את הדירקטורים שלה, נושאי המשרה בה, עובדיה ושלוחיה בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות )לרבות הוצאות הליכים ושכר טרחת עורכי דין סבירים) בהן תישא החברה, ללא הגבלת זמן, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מתוכן אסור כנ"ל שהועלה על ידי משתתף לעמוד הפעילות, לרבות בקשר עם הפרה של הוראות תקנון זה.

מובהר כי כל סיכול ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות או לקיום התחייבויותיה של החברה תחת תקנון זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון (כהגדרתו להלן), לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה, לא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד והמועד לקיום החיוב יוארך עד לתום המניעה כאמור. בסעיף זה "כח עליון" משמעו שריפה, הצפה, רעידות אדמה, תנאי מזג-אוויר ואירועי טבע, אירועי מלחמה וטרור, התפרצויות, מהומות, מחלות מדבקות שביתות, השבתות, סגרים, או ,)Covid -2019 – או מגפות )לרבות אך לא רק נגיף הקורונה החדש וכל האירועים שלא ניתן היה לצפות אותם מראש ושאינם בשליטתה של החברה. החברה תעשה את מירב המאמצים הסבירים בנסיבות העניין לקיים התחייבויותיה, אולם על אף האמור לעיל, ככל ועיכוב כאמור יעלה על משך תקופה של 90 יום, החברה תהיה רשאית לא לקיים התחייבויות כאמור, מבלי שהדבר יהווה הפרה מצד החברה ומבלי שהדבר יקנה למשתתף או זוכה כל סעד או פיצוי מהחברה ו/או מכל מי מטעמה.

החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הסביר של החברה והוראות התקנון המעודכן תחייבנה את המשתתפים בפעילות החל ממועד פרסום התקנון המעודכן בעמוד הפעילות.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון פעילות זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת )לרבות בעמוד הפעילות( יגברו הוראות תקנון פעילות זה.

ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או שייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר לפרס.

ההשתתפות בפעילות פתוחה בפני כל בגיר ו/או קטין מאושר ובעצם השתתפותו בפעילות מאשר כל משתתף כי הוא בן למעלה מ-18 שנים וכל קטין כי השתתפותו אושרה בכתב על ידי מי מהוריו ו/או אפוטרופסו, בהתאם לאישור כנ"ל שימציא (להלן:"קטין מאושר").

8.11          החברה תעשה כל שביכולתה להימנע מטעות בהכרזה על הזוכים, אולם אם יתברר כי קיים יותר מזוכה אחד בשל טעות כלשהי, יקבל את הפרס רק אותו זוכה שימלא ראשון את התנאים הדרושים לצורך קבלת הפרס וליתר המשתתפים שהוכרזו כזוכים  באותו הפרס, לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בענין זה, כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

כל משתתף בפעילות מצהיר ומאשר בעצם השתתפותו כי, ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בניהול הפעילות וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

החברה מאחלת למשתתפים הצלחה.