מוצר מחיר כמות סה"כ
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אנו בזנלכל עושים כל מאמץ להנגיש את המידע המירבי אודות מגוון מוצרינו הניתנים לרכישה, מעת לעת ברשתות השיווק, הסופרמרקטים והחנויות ברחבי הארץ ובעולם.

למרות האמור לעיל מצהיר המשתמש כי ידוע לו שחרף מאמצי זנלכל לשם עדכניות המידע, דיוקו ונכונותו, בכל עת, הרי שיתכנו מצבים של טעות ו/או לקוי, מכל סיבה שהיא, במידע, ומשכך חשוב לעיין באריזת המוצר בטרם הרכישה.

מוצהר ומובהר כי באתר מתפרסם מידע אודות מגוון מוצרי זנלכל מעת לעת ואין הוא מיועד לשמש למכירות בפועל.

כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות עיון בתכני האתר תעשה ישירות בין המשתמש לבין הגוף ממנו רכש הוא את המוצר ועל המשתמש באתר האחריות המלאה לבדוק את העדכניות ונכונותו של המידע אליו נחשף באתר אל מול הסימון שבאריזת המוצר אותו הוא רוכש בפועל.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שתמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין תמונות המוצרים באתר לבין מראה המוצרים הנ"ל בפועל.

זנלכל שומרת על זכותה לשנות את תכני האתר על פי שיקול דעתה המוחלט, מעת לעת, לרבות הורדת ו/או הוספת תצוגת מוצרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אין בעצם תצוגת המוצרים באתר משום התחייבות כלשהי להימצאותם ברשתות השיווק ו/או הסופרמרקטים ו/או החנויות ועל המשתמש לבדוק ולאתר את מקום הרכישה והמלאי הנמצא בו.

בעת רכישת כל מוצר יש לעיין היטב בכל המידע הרשום על אריזתו.

הסימון הנמצא על המוצר הוא הקובע ואין להסתמך על תכני האתר לשם רכישת המוצרים.

תכני האתר אינם מהווים יעוץ תזונתי כלשהו ועל המשתמש באתר ובמוצרי זנלכל האחריות המלאה להיוועץ בגורמים מקצועיים בנדון בטרם יצרוך את המוצרים בכל מקרה שהדבר נדרש והוא מוותר על כל טענה בנדון כלפי זנלכל.

אין להעתיק ואין להשתמש בתכני האתר לכל מטרה שהיא פרט לצפיה בלבד כאמור.

אין לאפשר לצדדים שלישיים לעשות שימוש בתכני האתר, במישרין ו/או בעקיפין, ואין להפעיל אמצעים כלשהם לשם סריקה ו/או איתור ו/או ליקוט ו/או אחזור אוטמטי של תכני האתר, כולם או חלקם לכל מטרה – ללא יוצא מהכלל.

אין ליצור קישורים לאתר ואין להציג את תכני האתר, כולם או חלקם, בכל צורה ואופן אלא בהסכמה מראש ובכתב של זנלכל.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו היטב שהקנין הרוחני באתר ובתכניו שייך לזנלכל בלבד ואין לפגוע בו במישרין ו/או בעקיפין, בדרך כלשהי.

הבעלות במגוון סימני המסחר של זנלכל נמצאת באופן בלעדי בידי זנלכל ואין לעשות בהם שימוש באופן כלשהו אלא באישור זנלכל מראש ובכתב.

חל איסור מוחלט על כל פעולה שיש בה לפגוע בזכויותיה הקניניות של זנלכל, במישרין או בעקיפין.

המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו היטב שזנלכל ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או שליחיה ו/או הקשורים עמה לענין המוצרים באופן כלשהו, לא יהיו אחראים לכל שימוש שהוא עושה בתכני האתר, בעצמו ו/או באמצעות אחר, במישרין או בעקיפין, והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך כלפי זנלכל.

השימוש המותר באתר כפוף להוראות הדין ולאמור להלן.

הדין החל על האמור הוא הדין הישראלי בלבד ובתי המשפט המוסמכים לדון בכל ענין הקור לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בחיפה בלבד.

מדיניות פרטיות

אין כל חובה למסור לנו פרטים כלשהם וכל מסירת מידע על ידך תעשה על פי רצונך החופשי.

ניתן ליצור עמנו קשר באופן ישיר באופן המצוין בלשונית קשרי לקוחות ו/או בכל אמצעי אחר.

אנו מתחייבים כי, בכפוף לאמור להלן, לא יעשה שימוש כלשהו במידע שתמסור לנו – אלא למטרה שלשמו נמסר לנו המידע.

ב"מידע" כוונתנו לכל מידע מזהה שמסרת לנו, לרבות מידע על אודות אמצעי הקשר עמך, הרגלי הצריכה או הגלישה שלך וכל מידע שניתן לקבל אגב גלישתך באתר .

שמורה לנו הזכות לעשות שימוש במידע לכל צורך תפעולי שלנו, כולל שיווק ויצירת קשר עמך.

שמורה לנו הזכות לעשות שימוש במידע לצרכים סטטיסטיים, ניתוח נתונים ובקרה ואולם אנו מתחייבים להימנע ממסירת פרטים מזהים שלך אם נחויב לעשות כך על פי דין. .

אנו מתחייבים להימנע ממסירת המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים אלא על פי חובה שבדין, על פי בקשתך, במסגרת הליך משפטי, או בהתאם לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

יחד עם זאת שמורה לנו הזכות למסור מידע ללא פרטי זהוי לצדדים שלישיים כמו נותני שירותים שלנו.

במידה והאתר עושה או יעשה שימוש ב"קוקיס" שמורה לנו הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף אגב כך אך יובהר כי שמורה לך הזכות להגביל בכל עת את השימוש בקוקיס.

אנו מתחייבים לשמור ולאבטח את המידע שתמסור לידינו ברמת אבטחה סבירה ומקובלת ואולם אין אנו יכולים להתחייב ליעילות מוחלטת של אבטחת המידע שבה אנו נוקטים כנגד פעולות מכוונות שנעשות בזדון לשם פגיעה באבטחת המידע שלנו ואם תהיה פריצה כלשהי אל מאגרי המידע שלנו לא נוכל להיות אחראים לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה כך.

אנו שומרים על זכותנו לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת ועליך להתעדכן בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר על דרך של עיון מחודש בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

על כל שימוש במידע, ו/או על כל תביעה ו/או דרישה בקשר לשימוש במידע, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד. יש להבהיר כי עצם השימוש באתר מעיד על ההסכמה לתנאים המפורטים לעיל