מוצר מחיר כמות סה"כ
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00

קשרי משקיעים

זנלכל בע"מ ("החברה") הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד', 19 במאי 2021 בשעה 14:00 במשרדי החברה, א.ת אלון תבור, עפולה 18002. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ד', 26 במאי 2021, באותה שעה ובאותו המקום. על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מינויו מחדש של מר ישראל אדלר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 11 במאי 2021; (2) אישור מינויה של גב' לימור אבידור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה; (3) אישור הקצאת 44,151 כתבי אופציה בלתי סחירים למר פנחס גורביץ', מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה חל ביום ד', 21 באפריל 2021. בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) למשרדי החברה (לידי מר עמית חיות, טלפון: 04-6595555). הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר לאחר המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחברה על-ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ככל שתוגשנה הודעות עמדה והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להן, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה. למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 14 באפריל 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-063273) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il. זנלכל בע"מ